Thống kê đầu đuôi XSTTH - Bảng đầu đuôi xổ số TT Huế

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 01-04-2023
Thống kê đầu đuôi xổ số TT Huế
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số TT Huế trong vòng 20 lần từ 27/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-03-2023 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần
26-03-2023 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần
20-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
19-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
13-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
12-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
27-02-2023 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần
26-02-2023 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần
20-02-2023 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần
19-02-2023 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
13-02-2023 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
12-02-2023 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
06-02-2023 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
05-02-2023 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
30-01-2023 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
29-01-2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần
23-01-2023 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
22-01-2023 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
16-01-2023 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần
15-01-2023 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số TT Huế trong vòng 20 lần từ 27/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-03-2023 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
26-03-2023 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 0 lần
20-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
19-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
13-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
12-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
27-02-2023 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
26-02-2023 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần
20-02-2023 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
19-02-2023 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
13-02-2023 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần
12-02-2023 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần
06-02-2023 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần
05-02-2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
30-01-2023 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
29-01-2023 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần
23-01-2023 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
22-01-2023 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
16-01-2023 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
15-01-2023 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-03-2023 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
26-03-2023 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
20-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
19-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
13-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
12-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
27-02-2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
26-02-2023 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 6 lần 2 lần
20-02-2023 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần
19-02-2023 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
13-02-2023 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
12-02-2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
06-02-2023 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
05-02-2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần
30-01-2023 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
29-01-2023 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
23-01-2023 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
22-01-2023 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
16-01-2023 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
15-01-2023 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần